Ved rankekompostering avgis det lukt fra rankene både ved henstand og ved vending. Influensområdet er den radius fra rankene klager på lukt kan forventes. Lukt.no har laget en enkel modell som demonstrerer hvordan mengde kompost, vendetid, rankestørrelse, luktfluks fra rankeoverflaten og luktkonsentrasjon i rankene påvirker influensområdet.

Det er i modellen satt inn startverdier. Erstatt disse med egne verdier for mengde kompost og rankedimmensjoner. Luktkonsentrasjon i ranke og luktfluks fra rankeoverflate er svært avhengig av driftsparametere, slik som vendefrekvens, struktur og råvarer og bør måles for et best mulig estimat. De verdiene som ligger inne er brukbare for å se hvordan endringer i vendetid, oppholdstid og total årlig kompostproduksjon vil påvirke influensområdet.

Når du leker deg med modellen vil du raskt se at tiden du bruker på å vende rankene er en kritisk parameter i forhold til luktemisjon ved kompostering.

Husk at det på et anlegg også er andre luktkilder enn selve kompostrankene. I en full evaluering må disse også tas hensyn til. Dersom du har ønsker om en beregningsmodell tilpasset en spesiell driftssituasjon, må du gjerne ta kontakt.

Obs! Modellen vises best i nettleseren Firefox og nyeste versjon av Internet Explorer!

Gå til modell